Tanıtım

Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 2010 yılında kurulmuş ve 2012'de kadrosunun genişlemesiyle fiilen göreve başlamıştır. Bölümümüz 2013/2014 akademik yılında eğitim-öğretim etkinliklerine başlamıştır. 2014/2015 akademik yılında Sosyoloji Anabilim Dalı olarak Kent Sosyolojisi Tezli Yüksek Lisans programına ilk öğrencilerini almıştır.

Sosyoloji Programın Önemi

Günümüz dünyasında sosyal bilimler alanına yönelik artan ölçüde bir ilgi vardır. Bu durumun Türkiye’ye de etkisi açık bir şekilde yansımaktadır. Bu bilimsel etkileşim sürecine bağlı olarak olarak ülkemizde de sosyolojinin önemi gittikçe ivme kazanmaktadır. Ülkemizin içinde olduğu siyasi, kültürel, ekonomik ve hukuki süreçler ve topluca tanık olduğumuz yerel ve küresel sosyal değişme sosyolojiye olan bu ilgiyi birkaç kat daha artırmaktadır.

Değişen dünya ve ülke şartları içerisinde Türkiye'deki sosyal ve kültürel gerçeklikleri iyi bilen ve geçmiş ile gelecek arasında bağ kurabilen modern sosyal bilimler uzmanları yetiştirmek bu anlamda önem taşımaktadır. Yürütülen Sosyoloji programı bu anlamda Türkiye içerisindeki farklı kültür ve etnik yapılara sahip bireylerin hep birlikte yaşam pratikleri oluşturmasına da katkıda bulunacak bir hoşgörü zemini de oluşturmayı hedeflemesi açısından önemlidir. 

Sosyoloji Programının Amacı

Öngördüğümüz sosyoloji eğitimin temel amacı öğrencilere bilgi aktarmak değil, onlara bilgiyi elde etme ve bilgiyi çözümleme becerilerini kazandırmaktır. Bu sebeple sadece verileni ezberleyen tekdüze öğrenciler yetiştirmek programın amaçları ile bağdaşmamaktadır. Aksine, programımız olayları, olguları, kuramları eleştirel ve bağımsız bir bakışla çözümleyebilen sosyologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda öngörülen program bilimsel araştırmalar yapabilecek beceriye sahip, çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanabilen, özgün saha araştırmaları gerçekleştirebilen, veri toplama ve veri çözümleme teknik, bilgi ve becerisine vakıf uzmanlar yetiştirecek bir programdır.

Eğitim programımız bu amaçlara uyumlu olarak sosyologlar yetiştirecek ve yıldan yıla edindiğimiz deneyimle, kendi içinde değişip gelişmeye aralıksız devam edecektir. Yeni açılan bölümümüz için emelimiz Türkiye'de mevcut sosyoloji bölümleri arasındaki seçkin bir yer alabilmek ve mezunlarımızın kendine güvenen bir olgunlukla profesyonel hayatlarını kurmalarıdır. 

Mezunlar İçin Çalışma Olanakları

Bugün Türkiye'de Sosyoloji Bölümü mezunları ‘sosyolog’ unvanı ile çok geniş bir mesleksel alanlar yelpazesinde istihdam edilmekteler. Kamu sektöründe çalışan sosyologlar teknik hizmetler sınıfından (THS) uzman olarak mesleki bir statüye sahiptirler. Kamu sektöründe sosyologların istihdam edildiği kurumlardan başlıca örnekler : Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ... Birçok sivil toplum kuruluşu, örneğin Sanayi ve Ticaret Odaları ve Sendikalar, bünyelerinde uzman veya memur olarak sosyolog çalıştırmaktalar. Medya organlarında ise sosyologlar, araştırmacı, gazeteci veya memur olarak bulunmaktalar. Ayrıca, TRT ve diğer Kamu İktisadi Kuruluşlarında uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Özel sektörde ise sosyologların istihdam edildiği işkolları hızla büyümekte, toplumda ve ekonomide önem kazanmaktadır : İletişim ve Reklamcılık işkolları; Kamuoyu yoklama ve Piyasa araştırma şirketleri; Halkla İlişkiler Hizmetleri; Personel ve İnsan Kaynakları Hizmetleri; Sosyal, Ailesel, Kişisel Danışmanlık Hizmetleri; Dershaneler ve Eğitim Hizmetleri; vs. Ayrıca, Lisans sonrasında bir yıllık ek bir eğitim sayesinde (Pedagojik Formasyon), sosyologlar Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak da çalışabilmekteler.

Türkiye gibi hızlı bir toplumsal değişme ve ekonomik gelişme sürecinde bulunan bir ülkede, toplum planlaması, demokratik sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, sayısız kolektif yaşam sorunlarının çözümü ve topluma sunulan hizmetlerin gerçekleştirilmesi, bu hizmetlerin sonuçlarının izlenmesi veya değerlendirilmesi için sosyologların çalışmalarına büyük gereksinim vardır ve bu ihtiyaç giderek artmakta ve daha da anlam kazanmaktadır. 

Programı Bitirmek için gerekli Koşullar

Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öğrenim süresi boyunca dönem başına en az 30 kredi olmak üzere toplamda 8 dönem sonunda 240 krediye denk ders almaları gerekmektedir. Bölümden mezun olabilmek için öğrencilerin ayrıca 5. veya 6. yarıyılda Saha Araştırma Uygulaması yapmaları, 7. ve 8. yarıyıl sonunda ise Mezuniyet Çalışması hazırlamaları gerekmektedir.